Jandar logo

Wyroby Jandar

OGŁOSZENIE SYNDYKA

 


Syndyk Masy Upadłości

Zakładów Mięsnych „JANDAR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Woźnikach, ul. Cegielniana 19, 42 – 289 Woźniki

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności wyodrębnionych nieruchomości, położonych przy ulicy Cegielnianej 19 w Woźnikach, województwo śląskie, powiat lubliniecki, gmina Woźniki, w skład których wchodzą następujące nieruchomości:

  1. nieruchomość A zabudowana budynkami w postaci: budynku ubojni lub/i, budynku przetwórni, plus udział w 1/3 części w nieruchomościach wspólnych W1 (oczyszczalnia ścieków) i W2 (stacja transformatorowa oraz  udział w 1/3 części w prawie własności gruntu działki nr 717/48, na której znajduje się stacja redukcyjna gazu, wartość oszacowania 4.491.170 zł netto plus VAT;
  2. nieruchomość B zabudowana budynkami w postaci: budynku ubojni lub/i, budynku przetwórni, plus udział w 1/3 części w nieruchomościach wspólnych W1 (oczyszczalnia ścieków) i W2 (stacja transformatorowa plus  udział w ½ części w drodze wewnętrznej DR1 – działka nr 829/31, plus udział w 1/3 części w drodze wewnętrznej DR2 – działka nr 831/31, oraz udział w 1/3 części w prawie własności gruntu działki nr 717/48, na której znajduje się stacja redukcyjna gazu, wartość oszacowania 4.620.640 zł netto plus VAT;
  3. nieruchomość C zabudowana budynkami w postaci: budynku ubojni lub/i, budynku przetwórni, plus udział w 1/3 części w nieruchomościach wspólnych W1 (oczyszczalnia ścieków) i W2 (stacja transformatorowa plus  udział w ½ części w drodze wewnętrznej DR1 – działka nr 829/31, plus udział w 1/3 części w drodze wewnętrznej DR2 – działka nr 831/31, oraz udział w 1/3 części w prawie własności gruntu działki nr 717/48, na której znajduje się stacja redukcyjna gazu, wartość oszacowania 4.079.640 zł netto plus VAT;
  4. nieruchomość D zabudowana budynkami w postaci: budynku myjni, budynku technicznego, plus udział w 1/3 części w drodze wewnętrznej DR2 – działka nr 831/31, wartość oszacowania 304.300 zł netto plus VAT;
  5. parking posadowiony na działce 564/48 o powierzchni 2.066 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00045317/3 oraz działce 718/48 o powierzchni 3.208 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00043957/7, wartość oszacowania 228.200 zł netto plus VAT.

Szczegółowy wykaz oraz opis nieruchomości wraz z ich operatem szacunkowym oraz regulamin przetargu z dokumentami do pobrania dostępny jest w Biurze Syndyka, na portalu www.e-likwidacja.pl

http://www.e-likwidacja.pl/act-ogloszenia-cat-0-oid-52435.html

Dodatkowe informacje w przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 034/352-12-40 oraz w Biurze Syndyka.

 

Oferty składać należy w terminie do dnia 28 maja 2013 r. w biurze Syndyka w siedzibie upadłego w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg”, na adres jak w ogłoszeniu. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości bądź w części bez podania przyczyny.

W umowie sprzedaży oferent, którego oferta zostanie wybrana, powinien zobowiązać się do nieodpłatnego użyczenia Syndykowi odpowiedniego pomieszczenia, niezbędnego dla prowadzenia upadłości, do czasu jej ukończenia.

___________________________________________________________________________


 Szczegółowy wykaz pozostałych ruchomości wraz z ich ceną dostępny jest w Biurze Syndyka oraz na portalu www.e-likwidacja.pl.

Aktualne ogłoszenia poniżej:

http://www.e-likwidacja.pl/act-ogloszenia-cat-2-oid-50937.html

http://www.e-likwidacja.pl/act-ogloszenia-cat-0-oid-52435.html